Hành trình của chúng tôi tại thị trấn Trăm Đảo

Sau khi tốt nghiệp kết thúc khóa học đào tạo ngôn ngữ dài hạn tại Học viện Talk, chúng tôi đã quyết định đến thăm thị trấn Trăm Đảo trong thời gian 4 ngày 3 đêm cho kế hoạch của chuyến đi cuối cùng tại đây. Ngay cả trước khi … Continue reading “Hành trình của chúng tôi tại thị trấn Trăm Đảo”